X

תקנון האתר

תקנון האתר
 
1. כללי:
1.1 חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.2 אתר https://www.millennium-hotel.co.il/ (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של רשת מלונות פרימה (להלן: "החברה"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות בתי המלון של הרשת, השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש חבילות נופש בקשר עם מלונות החברה וכמפורט באתר.
1.3 הזמנת חבילות הנופש האמורות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה שקולה להזמנת שירותים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.

2. תנאי שימוש באתר:
2.1 כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם.
2.2 המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה, וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
2.3 כל אדם שבבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד (להלן: "כרטיס אשראי"), רשאי להזמין  שירותים באמצעות האתר. ניתן לבצע הזמנות באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ומסירת כל פרטי כרטיס האשראי נדרשת לצורך השלמת הזמנת השירותים. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת הזמנת השירותים, והתשלום עבור השירותים הינו בבית המלון בלבד.
2.4 החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם,ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.
2.5 כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד - מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
2.6 באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הלינקים נועדו לנוחות המשתמש, ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
2.7 על מנת לקשר ו/או להציג את האתר www.prima.co.il באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב באמצעות דואר אלקטרוני: yael.sh@prima.co.il
2.8 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
2.9 החברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או  מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור, אם תתרחשנה.
2.10 החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
2.11 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
2.12 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.
2.13 כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, יתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד, ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.

3. פרטי רוכש השירותים:
3.1 משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר )להלן: "פרטי הרכישה").
3.2 החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.3 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
3.4 מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.

4. מועדון לקוחות - VIPrima:
4.1 לחברה ישנו מועדון לקוחות בשם VIPrima (להלן: "מועדון הלקוחות") שהחברות בו מקנה הטבות, המשתנות מעת לעת.
4.2 על מנת להצטרף למועדון הלקוחות, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע באתר. משתמש אשר נרשם כחבר במועדון הלקוחות יהיה זכאי בהתאם למדיניות החברה להטבות כגון: הנחות (אין כפל מבצעים), עדכונים בדיוור ישיר באמצעות ניוזלטרים אודות מבצעים ואירועים מיוחדים, ועוד. ניתן ליצור קשר עם מועדות הלקוחות בכתובת הדוא"ל לבירורים ותמיכה: viprima@prima.co.il או בטלפון: 03-5212527 בין השעות 09:00-17:00.
4.3 מוסכם כי בכפוף לאמור להלן, החברה תהיה רשאית לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
4.4 ההטבות לחברי מועדון הלקוחות יוענקו בין אם יבצעו את ההזמנה דרך אתר הרשת, על-ידי ביצוע הזמנה דרך מחלקת ההזמנות ישירות במלון, או דרך מוקד ההזמנות הרשתי, בכפוף לכך שיזדהו כחברי מועדון הלקוחות.
4.5 מובהר כי עם ביטול החברות במועדון יראו בכך גם בקשה להפסקת קבלת דיוור ישיר / דבר פרסומת, אלא אם חבר המועדון עדכן מופרשות ובכתב באמצעות המייל הנ"ל: viprima@prima.co.il כי מעוניין להמשיך לקבל דיוור ישיר / דבר פרסומת מאת פרימה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של חבר המועדון לבקש להסיר אותו מרשימת הדיוורים כמפורט לעיל, מבלי להפסיק את חברותו במועדון. 

 
5. קבלת/ הסרת דבר פרסומת / "ניוזלייטר"/ דיוור ישיר:
5.1 על הנרשם באתר למסור פרטים מלאים, נכונים ומדויקים .
5.2 משתמש שהזין את פרטיו באתר, מביע בכך את רצונו ונותן בכך את אישורו כי הוא מעוניין ומסכים לקבל מהחברה בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ"ב-1982 (להלן: "הדיוור").
5.3 משתמש אשר מסר פרטיו לצורך קבלת דיוור באמצעות האתר, ומעוניין להסיר פרטיו מרשימת הדיוור, ובכלל זה מרשימת תפוצה בכל הנוגע לקבלת דיוורים מהחברה, רשאי לעשות כן באמצעות לחיצה על כפתור "הסר" המופיע בתחתית כל דבר דואר אשר הגיע אליו לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר במעמד  רישום.
5.4 כמו כן יהא רשאי משתמש כאמור לבקש מרשת פרימה להסיר פרטיו מרשימת הדיוור הישיר ובכלל זה מרשימת תפוצה בכל הנוגע לקבלת דיוורים, / דבר פרסומת וזאת באמצעות משלוח הודעה על כך לכתובת הדואר האלקטרוני: divur@prima.co.il או באמצעות פנייה טלפונית למספר 03-5212527 בין השעות 9:00 - 17:00.
5.5 מובהר כי הסרה כאמור תתבצע תוך 7 ימים לכל היותר מיום קבלת ההודעה הנ"ל, ומובהר כי בפרק הזמן הנ"ל, עלולים להימסר דיוורים עד להסרה בפועל שתתבצע כאמור תוך 7 ימים.
5.6 מובהר, כי כתובת הדואר האלקטרוני ממנה נשלח הדיוור הינה כתובת שאין להשיב אליה, כי הודעות שתישלחנה לכתובת זו אינן בגדר דרישה להסרה מרשימת התפוצה של הדיוור, וכי בדיוורים של החברה רשום כי זוהי כתובת No reply  שאין להשיב אליה, וכי הודעות דוא"ל יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת לעיל.


6. נהלי ביצוע ההזמנה:
6.1 לקוח המעוניין להזמין שירותים באתר החברה יעשה זאת ב"הזמנות און ליין": יבחר את בית המלון המבוקש, יזין את הפרטים הנדרשים - תאריכים, מספר נופשים והרכב חדרים וילחץ על כפתור  "הזמן". בדף הבא יוצגו תוצאות החיפוש (מחירים), הלקוח יבחר את התוצאה הרלוונטית וע"י לחיצה על כפתור "הזמן עכשיו" יעבור לדף מספר 2 בו ימלא את פרטיו האישיים הנכונים, כולל שדות החובה ופרטי כרטיס האשראי לביטחון בלבד. בדף מספר 3 תתקבל הודעת אישור ההזמנה ומספר ההזמנה. מומלץ להדפיס את ההזמנה ולהציגה בקבלה.
6.2 האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים, ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות של 10 חדרים ומעלה.
6.3 החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.


7. נהלי ביטול ושינוי הזמנות:
7.1 ביטול ההזמנה יתאפשר מכל עמוד באתר החברה בלשונית "ההזמנות שלי" בחלקו התחתון השמאלי של העמוד. המשתמש יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש (כתובת דוא"ל ). לאחר הזנת שם משתמש יישלח למייל או לנייד קוד זמני אתו יש להתחבר לאיזור האישי. ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון. כמו כן, ניתן לשלוח בקשה לביטול הזמנה באמצעות טופס מקוון באתר החברה בלשונית: https://www.prima.co.il/cancellation-policy בחלקו התחתון של העמוד.
7.2 שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. משתמש אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנות יעשה זאת דרך דוא"ל: callcenter@prima.co.il או בטלפון 9995*. המשתמש ימסור את פרטי ההזמנה. 
7.3 המשתמש יישא בעלויות השינוי, לרבות ההפרש, ככל שקיים, בין מחיר השירותים בעת שביצע את ההזמנה ומחירם לאחר השינוי. 
7.4 ביטול הזמנת שירותים או כל חלק מהם לא ייחשב לשינוי, אלא לביטול. 


8. מדיניות ביטול ושינוי הזמנות:
8.1 מדיניות הביטול של הרשת הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן ": חוק הגנת הצרכן") על כל תקנות שהותקנו מכוחו. 
8.2 ביטול הזמנה לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש: 
מזמין אירוח שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1988, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי לבטל את הזמנה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן: 
  • ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח. 
  • נעשה ביטול על ידי מזמין אירוח הנמנה על אחת מהאוכלוסיות הנמנות בסעיף זה, יצרף המזמין להודעת הביטול אסמכתא (באמצעות אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל) על היותו נמנה על אחת מהאוכלוסיות לעיל, בהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן. 
  • בוצע ביטול בהתאם לתנאי הביטול הנזכרים בסעיף זה יחויב המזמין בדמי ביטול בסך שך 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מבניהם.  

דרכי ביטול:
ניתן לבצע ביטול הזמנה שנעשתה באתר באמצעות מסירת "הודעת ביטול" - הודעה שהמזמין מסר בכל אחת מהדרכים שלהלן, ואשר כוללת את שם המזמין ומספר תעודת הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרה בעל פה, גם פרט מזהה נוסף עליו הוסכם בזמן עריכת ההזמנה.
ניתן למסור הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים הבאות:
א - בע"פ בטלפון שמספרו 9995* או 09-7636363; או בהודעה בע"פ במקום העסק: מלון פרימה מילניום, התדהר 2, רעננה
ב - בדואר רשום לכתובת: מלון פרימה מילניום, התדהר 2, רעננה, מיקוד 4366504 
ד - באתר פרימה דרך "תיק ההזמנות" בקישור: https://www.millennium-hotel.co.il/be/myaccount/login?chainid=238&lang=heb

דמי ביטול:
דמי הביטול משתנים בהתאם לעונות השנה.
"עונה רגילה"– כל מה שלא בגדר "עונת שיא" ו/או "חגי ישראל"
"חגי ישראל" – לפי מועדם בלוח השנה העברי.
"עונות שיא" – תקופת המכביה וכן תקופות נוספות של ביקוש גבוה. בעת ביצוע הזמנה למועד המצוי בעונת שיא יש חיווי כי מדובר בעונת שיא. 
 
עונה רגילה
  • בהזמנת חדר אחד ועד ארבעה חדרים בעונה רגילה לתקופת שהייה של עד ארבעה לילות: ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 24 שעות לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, ללא דמי ביטול. בביטול הנעשה פחות מ- 24 שעות לפני מועד תחילת האירוח או במקרה של אי הגעה למלון במועד האירוח יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה. 
  • בהזמנת חמישה חדרים ומעלה ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 30 יום לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, ללא דמי ביטול. בביטול הנעשה  פחות מ-30 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון במועד האירוח, יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה. 

עונות שיא וחגי ישראל
  • בהזמנת חדר אחד ומעלה בעונות השיא וחגי ישראל ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 7 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, ודמי הביטול יהיו בסך של 100 ₪ או בגובה 5% מהעסקה, לפי הנמוך. בביטול הנעשה  פחות מ-7 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון במועד האירוח, יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה.
  • בהזמנת חמישה חדרים ומעלה ניתן לבטל את ההזמנה בהודעת ביטול שימסור המזמין עד 30 יום לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן, ללא דמי ביטול. בביטול הנעשה  פחות מ-30 ימים לפני מועד תחילת האירוח שהוזמן או במקרה של אי הגעה למלון במועד האירוח, יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה. 

 
9. בעלות וזכויות יוצרים:
9.1 זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה של החברה בלבד.
9.2 אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה בכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורד (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
9.3 הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה בכתב מאת החברה.
9.4 לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באורח בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

10. שונות:
10.1 מספר המקומות בבתי המלון של החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
10.2 החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.
10.3 המחירים המפורסמים באתר הנם לישראלים בלבד ובשקלים חדשים, וכוללים מע"מלפי שיעור המע"מ ביום התשלום. באילת המחירים אינם כוללים מע"מ והרוכש לא יחויב בגינו.
10.4 המחירון בדולרים מיועד לתיירים בלבד.
10.5 אין כפל מבצעים.
10.6 השהות במלון תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה בשעת קבלת החדרים בהתאם למדיניות המלון, ותסתיים בעת שעת עזיבת החדרים בהתאם למדיניות המלון.
10.7 הזמנת חדרים ואירוח במלון הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 18 בלבד.
10.8 בכל הקשור לשהות במלון - תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשתיים עשרה שנים.
10.9 על המשתמש להקפיד על אמיתות הנתונים והדיוק בפרטים בעת הכנסת הנתונים בביצוע ההזמנה. החברה לא תהא אחראית לטעות מכל מין וסוג שהוא שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
10.10 ככל שנפלה טעות במחיר השירותים הרשומים באתר, לא יחייב הדבר את החברה, שתהיה רשאית לזכות את המשתמש בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה, ובלבד והדבר הובא לידיעת המשתמש.
10.11 תשלום במזומן במלונות החברה כפוף לחוק לצמצום השימוש במזומן תשע"ח-2018.
 
 
12089\170\382